wet dashcams

wet
Wij vinden het belangrijk om jullie allemaal goed te adviseren over wat nu wel en niet mag met dashcams. Dashcams zijn volledig legaal om te kopen, maar bij fout gebruik ervan kan je toch ontwettige toestanden meemaken en hiervoor beboet worden. Daarom is het belangrijk om de juiste informatie te krijgen over dashcams want een gewaarschuwd man is er twee waard.
Zelf hebben wij contact op genomen met de privacy commisie en deze hebben wij enkele belangrijke vragen gesteld. Dankzij hun goede support hebben wij snel een goed antwoord gekregen. Hieronder kan je onze gestelde vragen zien met de bijhorende antwoorden.

Mag een dashcam worden aangekocht en gebruikt door particuliers ?

Natuurlijk. Een particulier kan een dashcam bijvoorbeeld gebruiken om zijn autovakantie-traject te filmen. Als hij de beelden van deze auto trip thuis opslaat en enkel en alleen gebruikt voor « persoonlijke of huishoudelijke doeleinden » (bv. het herbekijken van de beelden thuis of in familieverband) zal de privacywet niet van toepassing zijn en hoeft hij de regels van deze wet dan ook niet na te leven.

Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt (bv. op internet of deelt met een groot aantal mensen, zoals bv. tijdens een infoavond), zal de privacywet wel van toepassing zijn en dient de betrokkene de verplichtingen van deze wet na te leven. Hij zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren, moeten voldoen aan de informatieplicht,de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een gewone aangifte moeten verrichten.

Kunnen dashcam beelden worden ingezonden bij een ongeval ?

Iemand kan een dashcam aankopen om bewijsmateriaal te vergaren in geval van een aanrijding. In dit kader spreken we niet over gewone persoonsgegevens (zoals een naam, adres en telefoonnummer), maar over gerechtelijke persoonsgegevens.

De verwerking van dergelijke gerechtelijke persoonsgegevens is door de privacywet in principe verboden. Op dit verbod bestaan echter enkele uitzonderingen. Een mogelijke uitzondering waarop men hier een beroep zou kunnen doen, is indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van eigen geschillen. In dit geval zou een dashcam mogelijk zijn, mits inachtneming van de verdere bepalingen van de privacywet.

De eigenaar van de dashcam zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren (bv. de beelden ’s avonds wissen als er overdag niets problematisch gebeurd is), moeten voldoen aan de informatieplicht (praktisch gezien zal dit bij een eerste contactname moeten gebeuren, bv. vlak na het ongeval als er met de tegenpartij wordt gesproken), de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een gewone aangifte moeten verrichten.

Wat het invullen betreft van deze aangifte kan u hieronder al enkele richtlijnen terugvinden.

• Het doeleinde dat in rubriek 2 zal moeten worden aangegeven, is “Algemene doelen > Beheer van de betwistingen”.
• In rubriek 3 zal de gegevenscategorie “Gerechtelijke gegevens > Verdenkingen en inbeschuldigingstellingen” geselecteerd moeten worden.
• In rubriek 4 zal dan als wettelijke basis “Art. 8, § 2, c van de privacywet van 8/12/1992” moeten worden opgegeven.

Kan een dashcam worden gebruikt om inzittende te controleren zoals taxi chauffeurs ?

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (hierna “camerawet”), die op 10 juni 2007 in werking is getreden, regelt de problematiek van de camerabewaking. Deze wet beschouwt als “bewakingscamera” elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart. De wet is van toepassing wanneer de beelden met het oog op “bewaking en toezicht” worden verwerkt.

In het door u aangehaalde geval – installatie in taxi voor controle interieur – is de camerawet derhalve van toepassing. Hierdoor zijn onder meer de volgende bepalingen van toepassing:
• thematische aangifteformulieren moeten gebruikt worden volgens de aard van de plaats waar camera’s worden opgesteld (25 € voor alle nieuwe aangiften van eenzelfde verantwoordelijke waarvan de bevestigingspagina’s ons op dezelfde postdatum bereiken);
• de verantwoordelijke voor de verwerking moet erop toezien dat de bewakingscamera(’s) niet op een ruimte is gericht waarvoor hij niet gemachtigd is de gegevens te verwerken. In de praktijk zal dit dus niet de installateur/leverancier zijn, maar wel zijn klant.
• de gegevens die niet kunnen dienen om een strafbaar feit op te helderen, niet langer dan één maand bewaard kunnen worden;
• de bewakingscamera’s in geen geval beelden mogen verstrekken die de intimiteit van een persoon schenden of beelden die erop gericht zijn informatie te verzamelen over filosofische, religieuze, politieke, syndicale overtuigingen, over etnische of raciale afkomst, over het seksleven of de gezondheidstoestand;
• de verantwoordelijke voor de verwerking bij de toegang tot de gefilmde plaats een pictogram moet plaatsen dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt (model van het pictogram is vastgelegd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt).
Gelieve voor meer informatie inzake deze materie de algemene nota inzake camerabewaking te raadplegen op de website van de Commissie: www.privacycommission.be, rubriek “In praktijk” -> “bewakingscamera’s”.

0

Je winkelwagen